Sunday, November 14, 2004

کاشکی بعضیا وقتی حرف میزدن بیشتر فکر میکردند (حتی اگر جنبه ی شوخی داره)! اون وقت شاید می فهمیدن که چقدر احساسات یه نفر می تونه جریحه دار بشه

:::