Saturday, November 27, 2004

از فردا امتحانای نیم ترممون شروع میشه.همشون هم پشت سر هم.کل این هفته تا دو هفته ی دیگه ش به کل امتحانه.بعد با فاصله ی 4-5 روز امتحانای ترم!خلاصه این یکی دو ماهه کلی درگیر خواهم بود!
:))!فردا هم شیمی داریم!خدا به دادمون برسه