Wednesday, December 01, 2004


!امروز امتحان زبان فارسی داشتیم

کلا فکر کنم خوب بشم. کلی هم وقتش زیاد بود و حتما هم باید تا آخر امتحان میموندیم و نمیشد زودتر ورقه هامونو بدیم..من که خیلی حوصله ام سر رفت و انقدر با خودکارم بازی کردم دیگه فکر کنم چیزی ازش نمونده باشه
:))
جالبیش اینجا بود که بعد از امتحان هیچکس راجع به امتحان خودمون حرف نمیزد.همه راجع به امتحان اولا که عربی بود حرف میزدن!! یکی میگفت که مثلا چه قدر امتحانشون سخت بوده و یکی دیگه در جوابش میگفت مثلا نه بابا فقط سوال 7شون سخت بود.خلاصه اینکه کلی اولا از اضافه بودن وقت ما
:))فیض بردن