Thursday, December 09, 2004!یه معما
!هر کی بتونه بگه یه جایزه داره
یه آقای زندانی ای محکوم به حبس ابد شده .بهش میگن آقا شما فقط یه راه برات مونده که بتونی آزاد شی! اونم این بوده که میندازنش توی یه اتاق که دو تا در داشته و هر کدوم این درا هم یه نگهبان داشته.بهش میگن یکی از این درا در آزادیه یکی دیگش در شکنجه! یکی از این نگهبانام همیشه راست میگه یکی دیگشون هم همیشه دروغ میگه.منتها نمیدونیم که کدومشون راستگواس کدومشون دروغگو!حالا تو میتونی فقط یه سوال بکنی(فقط از یکی شون) و در آزادی رو پیدا کنی!؟
:D !حالا هر کی گفت اون سواله چیه؟