Saturday, February 05, 2005

دیروز کلی سرد بود. اما کلی هم خوش گذشت.چه برفی هم میومد.دونه هاش خیلی خوشگل بود.درست مثل ستاره
:Dاین عکس هم از روی سیژ با همکاری یکی از دوستام گرفتم