Thursday, February 10, 2005


!چقد.....رررر برف....همینجوری پیش بریم زیر برفا مدفون میشیم
!واقعا این همه برف یه جا تو تهران بی سابقه س
.از جمعه تا حالا تقریبا یه ضرب داره میاد به استثنای یه نصف روز
:-s .اینجوری که از ظاهر پیداس اسکی فردا هم باید دورش رو خط کشید